• odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku z uszczerbkiem na zdrowiu doznanym w wypadkach komunikacyjnych lub innych nieszczęśliwych wypadkach

  • roszczenia w przypadku śmierci osoby bliskiej (roszczenie o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, renta, odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę)

  • sprawy o rentę (z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększonych potrzeb, zmniejszenia widoków na przyszłość) i zwrot kosztów leczenia

  • roszczenia będące następstwem błędu w sztuce medycznej, zakażenia szpitalnego

  • odszkodowanie za uszkodzenie lub kradzież pojazdu

  • utrata wartości handlowej pojazdu

  • inne sprawy z zakresu umów ubezpieczenia osobowego i majątkowego

  • reprezentacja poszkodowanych przeciwko zakładom ubezpieczeń w postępowaniu likwidacyjnym i sądowym  

 

 

HONORARIUM ADWOKACKIE

Wysokość wynagrodzenia każdorazowo ustalana jest w umowie z Klientem i zależy od rodzaju sprawy i usługi prawniczej oraz od nakładu pracy niezbędnego przy jej prowadzeniu. Szczegółowy zakres pomocy i obsługi prawnej dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient uzyskuje rzetelną informację jakie są szanse osiągnięcia zamierzonego przez niego celu oraz jakie będą koszty sądowe związane ze sprawą.

 

Każda sprawa cywilna, karna, gospodarcza czy też innego rodzaju, poprzedzona jest wszechstronną analizą stanu faktycznego i prawnego. 


Zapraszamy do kontaktu

 

marker

Łódź

al. Kościuszki 99/9

marker

Tel.: 42 636 90 39

Tel. kom.: 660 435 660

marker

adwokat@kancelaria-ploska.pl

kancelaria-ploska.pl