ZAKRES USŁUG

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyny Płoskiej-Drabarczyk  świadczy kompleksową obsługę prawną obejmującą:

 • udzielanie porad prawnych zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom

 • sporządzanie opinii prawnych

 • reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami ścigania, organami administracji publicznej na każdym etapie postępowania

 • przygotowywanie i analiza projektów umów, pism procesowych, środków odwoławczych i innych dokumentów

 • reprezentację i sporządzanie pism na etapie postępowania przedsądowego w postaci wezwań do zapłaty, zawezwań do próby ugodowej

 • udział w negocjacjach i postępowaniu mediacyjnym

  

Adwokat Katarzyna Płoska-Drabarczyk prowadzi sprawy z następujących dziedzin prawa:

(proszę nacisnąć na wybrany obszar spraw, aby rozwinąć listę i poznać szczegóły)

 

 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku z uszczerbkiem na zdrowiu doznanym w wypadkach komunikacyjnych lub innych nieszczęśliwych wypadkach

 • roszczenia w przypadku śmierci osoby bliskiej (roszczenie o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, renta, odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę)

 • sprawy o rentę (z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększonych potrzeb, zmniejszenia widoków na przyszłość) i zwrot kosztów leczenia

 • roszczenia będące następstwem błędu w sztuce medycznej, zakażenia szpitalnego

 • odszkodowanie za uszkodzenie lub kradzież pojazdu

 • utrata wartości handlowej pojazdu

 • inne sprawy z zakresu umów ubezpieczenia osobowego i majątkowego

 • reprezentacja poszkodowanych przeciwko zakładom ubezpieczeń w postępowaniu likwidacyjnym i sądowym  

 

 • ochrona dóbr osobistych

 • rękojmia i gwarancja

 • sprawy konsumenckie

 • uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolony

 • opiniowanie i sporządzaniem regulaminów sklepów internetowych z uwzględnieniem tematyki klauzul niedozwolonych

 • roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

 • bezpodstawne wzbogacenie

 • ubezwłasnowolnienie

 • zniesienie współwłasności

 • służebności gruntowe i osobiste

 • zasiedzenie

 • ochrona własności i posiadania

 • roszczenia z umów przedwstępnych

 • skarga pauliańska

 • windykacja należności

 • inne roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych

 • wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w celu windykacji należności

 

 • stwierdzenie nabycia spadku

 • dział spadku

 • zachowek

 • stwierdzenie nieważności testamentu

 • przyjęcie i odrzucenie spadku

 • odpowiedzialność za długi spadkowe

 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 

 • rozwód

 • separacja

 • władza rodzicielska

 • kontakty (rodziców z dzieckiem, dziadków z wnukiem)

 • alimenty (sprawy o zasądzenie alimentów, obniżenie/podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)

 • podział majątku wspólnego

 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa/ojcostwa

 • przysposobienie

 • opieka i kuratela

 • rozliczenia osób pozostających w nieformalnych związkach (w konkubinacie)

 

 • rozwiązanie umowy o pracę

 • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia (roszczenie o przywrócenie do pracy, odszkodowanie),

 • niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy (uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, roszczenie o przywrócenie do pracy, odszkodowanie)

 • roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i pracę w godzinach nocnych)

 • ustalenie istnienia stosunku pracy

 • sprostowanie świadectwa pracy

 • mobbing

 • zakaz konkurencji w trakcie stosunku pracy lub po jego ustaniu

 • wypadek przy pracy

 

 • ustalenie podlegania ubezpieczeniom

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy oraz chorób zawodowych

 • zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, pogrzebowy

 • ustalenie niepełnosprawności i  stopnia niepełnosprawności

 

 • wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców

 • opracowywanie i opiniowanie umów, regulaminów, uchwał, statutów

 • udział w negocjacjach handlowych

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym

 • windykacja należności

 • zakładanie i rejestracja spółek osobowych (spółka: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna), kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna) oraz fundacji i stowarzyszeń

 • sprawy o zapłatę (postępowanie nakazowe, upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze - e - sąd)

 

 • odwołania od decyzji administracyjnych

 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

 • reprezentacja procesowa w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym (zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego/prywatnego)  

 

 

HONORARIUM ADWOKACKIE

Wysokość wynagrodzenia każdorazowo ustalana jest w umowie z Klientem i zależy od rodzaju sprawy i usługi prawniczej oraz od nakładu pracy niezbędnego przy jej prowadzeniu. Szczegółowy zakres pomocy i obsługi prawnej dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient uzyskuje rzetelną informację jakie są szanse osiągnięcia zamierzonego przez niego celu oraz jakie będą koszty sądowe związane ze sprawą.

 

Każda sprawa cywilna, karna, gospodarcza czy też innego rodzaju, poprzedzona jest wszechstronną analizą stanu faktycznego i prawnego. 


Zapraszamy do kontaktu

 

marker

Łódź

al. Kościuszki 99/9

marker

Tel.: 42 636 90 39

Tel. kom.: 660 435 660

marker

adwokat@kancelaria-ploska.pl

kancelaria-ploska.pl