• rozwiązanie umowy o pracę

  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia (roszczenie o przywrócenie do pracy, odszkodowanie),

  • niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy (uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, roszczenie o przywrócenie do pracy, odszkodowanie)

  • roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i pracę w godzinach nocnych)

  • ustalenie istnienia stosunku pracy

  • sprostowanie świadectwa pracy

  • mobbing

  • zakaz konkurencji w trakcie stosunku pracy lub po jego ustaniu

  • wypadek przy pracy

 

 

HONORARIUM ADWOKACKIE

Wysokość wynagrodzenia każdorazowo ustalana jest w umowie z Klientem i zależy od rodzaju sprawy i usługi prawniczej oraz od nakładu pracy niezbędnego przy jej prowadzeniu. Szczegółowy zakres pomocy i obsługi prawnej dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient uzyskuje rzetelną informację jakie są szanse osiągnięcia zamierzonego przez niego celu oraz jakie będą koszty sądowe związane ze sprawą.

 

Każda sprawa cywilna, karna, gospodarcza czy też innego rodzaju, poprzedzona jest wszechstronną analizą stanu faktycznego i prawnego. 


Zapraszamy do kontaktu

 

marker

Łódź

al. Kościuszki 99/9

marker

Tel.: 42 636 90 39

Tel. kom.: 660 435 660

marker

adwokat@kancelaria-ploska.pl

kancelaria-ploska.pl